Saltar apartados
 • UA
 • dma
 • PD en Mètodes Matemàtics i modelització en ciències i ingenieria

PD en Mètodes Matemàtics i modelització en ciències i ingenieria

CENTRE, DEPARTAMENT O INSTITUT RESPONSABLE

LÍNIES DE RECERCA

 • Dinàmica orbital, rotacional i sistemes de referència.
 • Mètodes d'anàlisi matemàtica
 • Geodèsia espacial i canvi global
 • Anàlisi de dades i modelització en ciències i enginyeria
 • Mètodes numèrics i analítics

PLAN DE ESTUDIOS

ALUMNAT Al QUE ES DIRIGEIX

 • El programa de doctorat pot ser cursat amb èxit per alumnes amb formacions diverses, ja que dins d'ell és possible treballar tant en la confecció de mètodes matemàtics com en la seua aplicació a problemes de ciències o enginyeria, la qual cosa li dóna un cert caràcter interdisciplinari. La formació matemàtica prèvia pròpia d'un matemàtic, científic, enginyer o arquitecte resulta suficient en general.
 • Mes concretament, el programa podria ser cursat amb èxit per alumnes procedents de graus i màsters (o altres titulacions que permeten l'accés al doctorat) relacionats amb Matemàtiques, Física, Astronomia, Enginyeria Geodèsica, Teledetecció, Enginyeria Mecànica, Aeroespacial, de Telecomunicació o similars, Biologia, etc.
 • Es recomana tenir coneixements previs suficients d'idiomes d'interès científic, en general anglés.

BAREM D'ADMISSIÓ

 • L'admissió es realitzarà sobre la base de la ponderació dels següents criteris :
  • Expedient acadèmic (es valorarà l'expedient acadèmic global, l'afinitat de titulacions i/o continguts, qualificacions, premis acadèmics, etc..)   ( 60%)
  • Coneixement d'un idioma d'ús habitual en la comunitat científica a la qual pertanga el programa de doctorat, en funció del nivell, recomanat mínim B1 i recomanat  B2 (15%).
  • Adequació del candidat a projectes de R+D desenvolupats per grups de recerca del programa, altres mèrits i entrevista personal amb el sol·licitant, si escau (25%).
 • Els criteris i procediments d'admissió per a estudiants a temps parcial seran els mateixos que els contemplats per als alumnes a temps complet.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

S'ofereixen un total de 6 places de nou ingrés. No es fa distinció entre alumnes a temps complet o parcial per a donar cabuda a les situacions que es puguen presentar en la dedicació dels alumnes en la matrícula inicial com al llarg del desenvolupament dels estudis.

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

TESIS DIRIGIDAS

Nº 9 TÍTOL:“ Consideracions epistemològiques sobre alguns ítems dels fonaments de les matemàtiques”.

DOCTORANT: Lorena Segura Abad

DIRECTORS: Josué Antonio Nescolarde Selva.

TRIBUNAL
 • President : Ànima Luis Albujer Brotons (Universitat de Còrdova)
 • Secretària : Miguel Lloret Climent (Universitat d'Alacant).
 • Vocal : Pasqual Francesc Esteve Calvo (Funcionari de carrera cos professors d'educació)

DATA DE LECTURA:  12/07/2018

http://hdl.handle.net/10045/80507

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/80507/1/tesis_lorena_segura_abad.pdf

INDICIS DE QUALITAT (Publicacions JCR)

 1. Va usar-Doménech, J. L.; Nescolarde-Selva, J. A.; Segura-Abad, L. Dialectical logic for mythical and mysthical superstructural systems. Kybernetes. The international journal of cybernetics, systems and management sciences. 2018. (Q3)
 2. Va usar-Doménech, J. L.; Nescolarde-Selva, J.; Belmonte-Requena, M; Segura-Abad, L.Mathematics, Philosophical and Semantic Considerations on Infinity (II): Dialectical Vision. Foundations of Science. 22, pàg. 655 - 674. 2017. (Q2)
 3. Segura, L.; Sepulce, J. M. Arithmetization and Rigor as Beliefs in the Development of Mathematics. Foundations of Science. 21(1), pàg. 207-214. 2016. (Q2

Nº 8 TÍTOL: “L'Infinit i el Llenguatge en la Kabbalah jueva: un enfocament matemàtic, lingüístic i filosòfic”.

DOCTORANT: Mario Javier Sabán Encunye

DIRECTORS: Josué Antonio Nescolarde Selva.

TRIBUNAL
 • President : Matilde Morcillo Rosillo (Universitat de Castella-la Manxa)
 • Secretària : Miguel Lloret Climent (Universitat d'Alacant).
 • Vocal : Pasqual Francesc Esteve Calvo (Funcionari de carrera cos professors d'educació)

DATA DE LECTURA:  06/07/2018

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/79831/1/tesis_mario_javier_saban_cuño.pdf

http://hdl.handle.net/10045/79831

INDICIS DE QUALITAT (Publicacions JCR)

 1. Nescolarde-Selva,J; Va usar-Doménech, J.L.; Sabán, M.J.Linguistic knowledge of Reality: a metaphysical impossibility?. Foundations of Science. 20, pàg. 27 - 58. 2015. (Q1)

Nº 7 TÍTULO: "Análisis epistemológico sobre el concepto matemático del infinito. Una visión desde el realismo matemático".

DOCTORANDO: Mónica Belmonte Requena

DIRECTORES: Josué Antonio Nescolarde Selva y José Luis Usó Domenech.

TRIBUNAL
 • Presidente : José A. Reyes Perales. TU Universidad de Alicante.
 • Secretaria : Alma Luisa Albujer Brotons. CD Universidad de Córdoba.
 • Vocal : Juan Carlos Cortes López. CU Universidad Politécnica de Valencia.

FECHA DE LECTURA: 24/11/2017

INDICIOS DE CALIDAD (Publicaciones JCR)

 1. Usó-Doménech, J. L.; Nescolarde-Selva, J.; Belmonte-Requena, M. (2016). Mathematical, Philosophical and Semantic Considerations on Infinity (I): General Concepts. Foundations of Science. 21(4). pp. 615-630. IF. 0.727, Q2.
 2. Usó-Doménech, J. L.; Nescolarde-Selva, J.; Belmonte-Requena, M; Gash, H. (2015). Walking Through Cantor's Paradise and Escher's Garden: Epistemological Reflections on the Mathematical Infinite (I).  Cybernetics and Systems. 46(6-7). pp. 423-437. IF. 1.434, Q3.
 3. Usó-Doménech, J. L.; Nescolarde-Selva, J.; Belmonte-Requena, M; Gash, H. (2015). Walking Through Cantor's Paradise and Escher's Garden: Epistemological Reflections on the Mathematical Infinite (II). Cybernetics and Systems. 46(6-7). pp. 438-451. IF. 1.434, Q3. 

Nº 6 TÍTULO: Algunas contribuciones a problemas de optimización en programación matemática

DOCTORANDO: José Vidal Núñez

DIRECTORES : María Dolores Fajardo Gómez y Marco Antonio López Cerdá

TÍTULO : Algunas contribuciones a problemas de optimización en programación matemática

TRIBUNAL 

 • Presidente : José Orihuela Calatayud. CU, Univ. Murcia
 • Secretaria : María Josefa Cánovas Cánovas. CU, Univ. Elche
 • Vocal : Samir Adly. CU, Universidad de Limoges. Laboratoire XLIM-DM

FECHA LECTURA: 25/10/2016

URL : http://hdl.handle.net/10045/62735

RUA: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/62735/1/tesis_vidal_nunez.pdf

INDICIOS DE CALIDAD (Publicaciones JCR):

 1. Vidal, J., Fajardo, M.D., Rodríguez, M.M.L., (2015) Lagrange duality for evenly convex optimization problems, J. Optim. Theory and App., 168 (1): 109-128, DOI: 10.1007/s10957-015-0775-z. (IF 1.289, Q1)
 2. Vidal, J., Fajardo, M.D., (2016) Stable Strong Fenchel and Lagrange duality for evenly convex optimization problems, Optimization 65 (9): 1675-1691, DOI: 10.1080/02331934.2016.1167207. (IF 0.943, Q2)
 3. J. Vidal, Fajardo, M.D., (2017) A comparison of alternative c-conjugate dual problems in infinite convex optimization, Optimization 66 (5): 705–722, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02331934.2017.1295046 . (IF 0.943, Q2)
 4. J. Vidal, Fajardo, M.D., (2018) Necessary and Sufficient Conditions for Strong Fenchel–Lagrange Duality via a Coupling Conjugation Scheme, J. Optim. Theory and App., 176 : 57–73, DOI: https://doi.org/10.1007/s10957-017-1209-x . (IF 1.289, Q1)
 5. J. Vidal, A. Seeger, (2017) Measuring centrality and dispersion in directional datasets: the ellipsoidal cone covering approach, J. of Global Optim, 68: 279-306, DOI: 10.10077s10898-016-0464-y.  (IF 1.733, Q1)

Nº 5 TÍTULO: Soluciones exactas y numéricas de modelos de difusión con retardo en dominios bidimensionales y no acotados

DOCTORANDO: Julio Escolano Cerdán

DIRECTORES : Francisco Rodríguez Mateo y Francisco Vives Maciá

TÍTULO : Soluciones exactas y numéricas de modelos de difusión con retardo en dominios bidimensionales y no acotados

TRIBUNAL:

 • Presidente: Lucas A. Jódar Sánchez, CU Universidad Politécnica de Valencia
 • Secretaria: Mª José Pujol López. CEU Universidad de Alicante
 • Vocal: Rafael Company Rossi. TU Universidad Politécnica de Valencia

FECHA LECTURA: 16/06/2016 

URL: http://hdl.handle.net/10045/58825

RUA: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/58825/1/tesis_escolano_cerdan.pdf

INDICIOS DE CALIDAD (Publicaciones JCR):

 1. Castro, M.A.; Rodríguez, F.; Escolano, J.; Martín, J.A. (2013). Exact and Analytic-Numerical Solutions of Lagging Models of Heat Transfer in a Semi-Infinite Medium. Abstract and Applied Analysis, 397053, 1-6. doi: 10.1155/2013/397053. IF: 1.27, Q1 (primer decil).
 2. Escolano, J.; Rodríguez, F.; Castro, M.A.; Vives, F.; Martín, J.A. (2011). Exact and analytic-numerical solutions of bidimensional lagging models of heat conduction. Mathematical and Computer Modelling, 54, 1841-1845. doi: 10.1016/j.mcm.2010.11.074. IF: 1.35, Q1

Nº 4 TÍTULO: Métodos de diferencias finitas para la solución numérica de modelos de difusión y conducción del calor con retardo

DOCTORANDO: Jesús Cabrera Sánchez

DIRECTORES : Mª Angeles Castro  y José A. Martín Alustiza

TÍTULO : Métodos de diferencias finitas para la solución numérica de modelos de difusión y conducción del calor con retardo

TRIBUNAL

 • Presidente: Lucas A. Jódar Sánchez. CU Universidad Politécnica de Valencia
 • Secretario: Antonio Sirvent Guijarro CEU Universidad de Alicante.
 • Vocal : Mª Dolores Roselló Ferragud TU Universidad Politécnica de Valencia.

FECHA LECTURA: 02/06/2016

URL: http://hdl.handle.net/10045/58041

RUA: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/58041/1/tesis_jesus_cabrera.pdf

INDICIOS DE CALIDAD (Publicaciones JCR):

 1. Castro, M.A.; Rodríguez, F.; Cabrera, J.; Martín, J.A. (2016). A compact difference scheme for numerical solutions of second order dual-phase-lagging models of microscale heat transfer. Journal of Computational and Applied Mathematics. 291, 432-440. doi:10.1016/j.cam.2014.11.006. IF: 1.27, Q1.
 2. Castro, M.A.; Rodríguez, F.; Cabrera, J.; Martín, J.A. (2014). Difference schemes for time-dependent heat conductionmodels with delay. International Journal of Computer Mathematics, 91(1), 53-61. doi: 10.1080/00207160.2013.779371. IF: 0.82, T2.
 3. Cabrera, J; Castro, M.A.; Rodríguez, F.; Martín, J.A. (2013). Difference schemes for numerical solutions of lagging models of heat conduction. Mathematical and Computer Modelling, 57, 1625-1632. doi: 10.1016/j.mcm.2011.10.048. IF: 2.02, Q1 (primer decil).

Nº 3 TÍTULO: Nuevos modelos predictivos de enfermedad cardiovascular

DOCTORANDO: Antonio Palazón Bru

DIRECTORES : MªIsabel Vigo Aguiar y Vicente Gil-Guillén

TÍTULO : Nuevos modelos predictivos de enfermedad cardiovascular

TRIBUNAL :

 • Presidente : José Manuel Ferrándiz Leal. CU Universidad de Alicante-
 • Secretario : Ernesto Cortés Castell. Universidad Miguel Hernández (Elche).
 • Vocal : Mª Teresa Soane Pillado. Técnica Superior Complexo Hospiatalario Universitario A Coruña.

FECHA LECTURA : 20/05/2016

URL: http://hdl.handle.net/10045/57511

RUA: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57511/1/tesis_palazon_bru.pdf

INDICIOS DE CALIDAD (Publicaciones JCR):

 1. Palazón-Bru, A. ; A Carbayo-Herencia, J; Vigo, Mª Isabel Vigo; Gil-Guillén, V. A method to construct a points system to predict cardiovascular disease considering repeated measures of risk factors.
  PeerJ (2016) PeerJ 2016 Feb 15;4:e1673. doi: 10.7717/peerj.1673. (IF: 2.112, Q1)
 2. Luis Miguel Artigao-Ródenas, MD, PhD, Julio Antonio Carbayo-Herencia, MD, PhD, Antonio Palazón-Bru, PhD, et al.. Construction and Validation of a 14-Year Cardiovascular Risk Score for Use in the General Population: The Puras-GEVA Chart. Medicine  2015 Nov; 94(47): e1980 doi:  10.1097/MD.0000000000001980  (IF: 5.723, Q1).
 3. Dolores Ramírez-Prado, Antonio Palazón-Bru et al. A four-year cardiovascular risk score for type 2 diabetic inpatients. PeerJ Jun 2015; 3:e984 https://doi.org/10.7717/peerj.984 (IF: 2.112,  Q1).

Nº 2 TÍTULO: Contributions to the Earth Monitoring by Space Geodesy Methods.

DOCTORANDO: Santiago Belda Palazón

DIRECTOR : José. M. Ferrándiz Leal

TÍTULO : Contributions to the Earth Monitoring by Space Geodesy Methods.

TRIBUNAL 

 • Presidente : Harald Schuh. Director del Departamento 1 Geodesy and Remote Sensing. GFZ (German Research Centre for Geosciences).
 • Secretaria : Isabel Vigo Aguiar.
 • Vocal: Robert Heinkelmann. Director del grupo VLBI, Dpto. Section 1.1: GPS/ Galileo Earth Observation. GFZ (German Research Centre for Geosciences).

FECHA LECTURA: 17/07/2015

URL: http://hdl.handle.net/10045/50535

RUA: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/50535/1/tesis_santiago_belda.pdf

INDICIOS DE CALIDAD (Publicaciones JCR):

 1. Belda, S., Heinkelmann, R., Ferrándiz, J.M. et al. 2017, On the consistency of the current conventional EOP series and the celestial and terrestrial reference frames, J Geod, 91: 135. doi:10.1007/s00190-016-0944-3. Impact Factor: 2,486
 2. Belda S., Ferrándiz J.M., Heinkelmann R., et al. 2016, Testing a new Free Core Nutation empirical model, J Geodyn 94--95, 59-67. doi:10.1016/j.jog.2016.02.002. Impact Factor: 1,926
 3. Trottini, M.; Vigo M.I.; Belda-Palazón S. On the use of running trends as summary statistics for univariate time series and time series association. Journal of Climate, 28, pp. 7489-7502. 2015, DOI:10.1175/JCLI-D-15-0009.1. Impact Factor: 4,850
 4. Belda, S.; García-García, D.; Ferrándiz, J.M. On the decorrelation filtering of RL05 GRACE data for global applications. Geophysical Journal International, 200, 173-184, 2015. doi: 10.1093/gji/ggu386. Impact Factor: 2,484

Nº 1 TÍTULO: Sistemas abstractos discretos en un entorno borroso. Aplicaciones

DOCTORANDO: Sergio Pérez Gonzaga

DIRECTORES : Josué A. Nescolarde y Miguel Lloret

TÍTULO : Sistemas abstractos discretos en un entorno borroso. Aplicaciones

TRIBUNAL 

 • Presidente : Daniel Berend (Ben-Gurion University of the Negev-Israel)
 • Secretaria : Mª del Carmen Martínez Belda
 • Vocal : José Luis Usò Domenech (Universidad Jaume I)

FECHA LECTURA: 14/05/2015 

URL: http://hdl.handle.net/10045/50215

RUA: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/50215/1/tesis_sergio_perez_gonzaga.pdf

INDICIOS DE CALIDAD (Publicaciones JCR):

 1. Pérez-Gonzaga, S.; Lloret-Climent, M.; Nescolarde-Selva, J. (2016). Invariability, orbits and fuzzy attractors. International Journal of General Systems. 45(1). pp. 29-40. IF. 2.490, Q1.
 2. Lloret-Climent, M.; Pérez-Gonzaga, S.; Usó-Doménech, J. L.; Nescolarde-Selva, J. (2015). Fuzzy structure of complex belief systems: fuzzy relations and fuzzy belief sets. Cybernetics and Systems. 46(6-7).pp. 452-469. IF. 1.434, Q3.
 3. Lloret-Climent, M.; Nescolarde-Selva, J.; Pérez-Gonzaga, S. (2014). Coverage and invariability in fuzzy systems. International Journal of General Systems, 43 (1), pp.96-104. IF. 2.490, Q1.

ALTRES TESIS DIRIGIDES PER PROFESSORS D'AQUEST PROGRAMA.

TESIS

TESIS 29

DOCTORANT: Isabel López Úbeda

DIRECTOR: Yolanda Villacampa Esteve 

TÍTOL: “Classificació morfològica de les platges i modelatge del perfil transversal a València, Alacant i Murcia”.

DATA DE LECTURA: 16/06/2016

 

TESIS 28

DOCTORANT: Miguel Ángel Guerrero Lázaro

DIRECTORS: J. Andrés Montoyo Guijarro i Yolanda Villacampa Esteve 

TÍTOL: “Modelling building construction speed by using linear regression analysis, artificial neural networks and n-dimensional finite elements”.

DATA DE LECTURA: 27/01/2016

 

TESIS 27

DOCTORANT: Miguel Antonio García Ferrández

DIRECTOR: Francisco Rodríguez Mateo

TÍTOL: “Anàlisi de sèries de dades de teledetecció d'índexs de vegetació”.

DATA DE LECTURA: 26/02/2015

 

TESIS 26

DOCTORANT: Tomás Baenas Tormo

DIRECTORS: l. Alberto Escapa García i José Manuel Ferrándiz Leal

TÍTOL: “Contribucions a l'estudi analític del moviment de rotació d'una Terra deformable”

DATA DE LECTURA: 14/05/2014

 

TESIS 25

DOCTORANT: Mª Carmen Martínez Belda

DIRECTORS: Pascale Defraigne i José Manuel Ferrándiz Leal

TÍTOL: “Millora de l'estabilitat a mitjà i llarg termini de la transferència de temps per microones”

DATA DE LECTURA: 12/05/2012

 

TESIS 24

DOCTORANT: José María Sánchez Reals

DIRECTORA: Isabel Vigo Aguiar

TÍTOL: Studyng the ocean geostrophy from space

DATA DE LECTURA: 03/03/2012

 

TESIS 23

DOCTORANT: Pedro A. Martínez Ortíz

DIRECTOR: José Manuel Ferrándiz Leal

TÍTOL: Models harmònics no lineals per a sèries temporals geodéticas

DATA DE LECTURA: 18/06/2011

 

TESIS 22

DOCTORANT: Francisco José Navarro González

DIRECTOR: Yolanda Villacampa Esteve

TÍTOL: Models de representació per elements finits n-dimensionals per a sistemes complexos

DATA DE LECTURA: 14/04/2011

 

TESIS 21

DOCTORANT: Manuel Roales Toril

DIRECTORS: Jose A. Martín Alustiza i Francisco Rodríguez Mateo.

TÍTOL: Solucions exactes i analític-numèriques de problemes mixts per a equacions d'ones amb efecte posterior elàstic.

DATA DE LECTURA: 13/10/2010

 

TESIS 20

DOCTORANT: Josué Antonio Nescolarde Selva

DIRECTORS: Josep Lluís Va usar i Domènech i Francisco Vives Maciá

TÍTOL: A systemic vision of belief systems and ideologies

DATA DE LECTURA: 19/07/2010

 

TESIS 19

DOCTORANT: Raquel García Rubio

DIRECTOR: Juan L. García Guirao

TÍTOL: Sistemes dinàmics discrets amb aplicacions: Models de tipus Triangular i Cournot

DATA DE LECTURA: 04/09/2009

 

TESIS 18

DOCTORANT: Pedro A. García Ferrández

DIRECTORS: José A. Martín Alustiza i Antonio Sirvent Guijarro

TÍTOL: Solucions numèriques, mitjançant esquemes de diferències finites d'equacions en derivades parcials amb retard.

DATA DE LECTURA: 21/05/2009

 

TESIS 17

DOCTORANT: Juan Matías Sepulcre Martínez

DIRECTOR: Gaspar Mora Martínez

TÍTOL: Sobre les funcions 1+2 z +...+n z com aproximantes de la zeta de Riemann, la distribució de les seues zeros i la seua relació amb les equacions funcionals f(x)+f(2x)+...f(nx)=0

DATA DE LECTURA: 21/10/2008

 

TESIS 16

DOCTORANT: Elia Reyes Salguero.

DIRECTORS: Jose A. Martín Alustiza i Francisco Rodríguez Mateo.

TÍTOL: Solucions analític-numèriques d'equacions en derivades parcials amb retard

DATA DE LECTURA: 05/06/2008

 

TESIS 15

DOCTORANT: Pasqual Francesc Esteve Calvo

DIRECTOR: : Miguel Lloret Climent

TÍTOL: El cubrimiento i la invariabilidad com a base per a la teoria sistémica de funcions estructurals mitjançant l'ús d'òrbites: connexions amb xarxes ecològiques

DATA DE LECTURA: 27/06/2007

 

TESIS 14

DOCTORANT: David García García

DIRECTORS: Isabel Vigo Aguiar i Benjamí Fong Chao

TÍTOL: Tècniques de geodèsia espacial aplicades a l'estudi de les variacions estéricas i eustáticas del nivell del mar

DATA DE LECTURA: 19/07/2006

 

TESIS 13

DOCTORANT: Luis Alberto Escapa García

DIRECTORS: Juan Getino Fernández i José Manuel Ferrándiz Leal

TÍTOL: Noves contribucions a l'estudi hamiltoniano de la rotació de la Terra: influència del nucli intern sòlid i de la triaxialidad en les nutaciones lliures i forçades

DATA DE LECTURA: 18/07/2006

 

TESIS 12

DOCTORANT: Mª Angeles Castro López

DIRECTOR: Yolanda Villacampa Esteve

TÍTOL: Utilització i desenvolupament de criteris basats en teoria de la informació per a la selecció de models de regressió

DATA DE LECTURA: 21/06/2006

 

TESIS 11

DOCTORANT: Antonio Pérez Carrió

DIRECTORS: Yolanda Villacampa Esteve i José Llorens Sánchez.

TÍTOL: Un model per a sistemes complexos basat en tècniques d'elements finits bidimensionals

DATA DE LECTURA: 01/06/2006

 

TESIS 10

DOCTORANT: José Ignacio Úbeda García

DIRECTOR: Gaspar Mora Martínez

TÍTOL: Aspectes geomètrics i topològics. de les corbes alfa-denses

DATA DE LECTURA: 10/02/2006

 

TESIS 9

DOCTORANT: Jesús Antonio Soto Espinosa

DIRECTOR: Isabel Vigo Aguiar i Antonio Flores Sintas

TÍTOL: Millora de les probabilitats de pertinença en classificació difusa amb aplicació al càlcul precís d'òrbites

DATA DE LECTURA: 30/06/2005

 

TESIS 8

DOCTORANT: Ferran Josep Verdú Monllor

DIRECTORA: Yolanda Villacampa Esteve

TÍTOL: Un algorisme per a la construcció múltiple de models matemàtics no lineals i l'estudi de la seua estabilitat

DATA DE LECTURA: 18/02/2005

 

TESIS 7

DOCTORANT: Fernando Luís García Alonso

DIRECTORS: José Manuel Ferrándiz Leal i Jesús Vigo Aguiar

TÍTOL: Algorismes per a la integració de problemes oscil·latoris en diverses freqüències

DATA DE LECTURA: 16/06/2003

 

TESIS 6

DOCTORANT: José Antonio Reyes Perales

DIRECTORS: José Manuel Ferrándiz Leal i Jesús Vigo Aguiar

TÍTOL: Integració numèrica de sistemes lineals pertorbats

DATA DE LECTURA: 12/06/2003

 

TESIS 5

DOCTORANT: Juan Francisco Navarro Llinares

DIRECTOR: José Manuel Ferrándiz Leal

TÍTOL: Teoria analítica de la rotació de la Terra rígida mitjançant manipulació simbòlica específica

DATA DE LECTURA: 11/03/2002

 

TESIS 4

DOCTORANT: Mónica Cortés Molina

DIRECTORA: Yolanda Villacampa Esteve

TÍTOL: Un nou algorisme per a la modelització de sistemes altament estructurats

DATA DE LECTURA: 13/07/2000

 

TESIS 3

DOCTORANT: Francisco Vives Maciá

DIRECTOR: Yolanda Villacampa Esteve

TÍTOL: Sintaxi i codificació en models de sistemes complexos

TRIBUNAL

DATA DE LECTURA: 30/06/1999

 

TESIS 2

DOCTORANT: Isabel Vigo Aguiar

DIRECTORS: José Manuel Ferrándiz Leal i María Eugenia Sansaturio Lapeña

TÍTOL: No integrabilitat del problema del satèl·lit

DATA DE LECTURA: 14/05/1999

 

TESIS 1

DOCTORANT: Miguel Lloret Climent

DIRECTOR: Yolanda Villacampa Esteve

TÍTOL: Sistemes vius i els seus models matemàtics: modelització d'un ecosistema

DATA DE LECTURA: 15/11/1996

 

 

Departament de Matemàtica Aplicada


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9714

Fax: (+34) 96 590 9707

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464