Saltar apartados
 • UA
 • dma
 • PD en Mètodes Matemàtics i modelització en ciències i ingenieria

PD en Mètodes Matemàtics i modelització en ciències i ingenieria

CENTRE, DEPARTAMENT O INSTITUT RESPONSABLE

LÍNIES DE RECERCA

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES

PLA D'ESTUDIS

ALUMNAT Al QUE ES DIRIGEIX

 • El programa de doctorat pot ser cursat amb èxit per alumnes amb formacions diverses, ja que dins d'ell és possible treballar tant en la confecció de mètodes matemàtics com en la seua aplicació a problemes de ciències o enginyeria, la qual cosa li dóna un cert caràcter interdisciplinari. La formació matemàtica prèvia pròpia d'un matemàtic, científic, enginyer o arquitecte resulta suficient en general.
 • Mes concretament, el programa podria ser cursat amb èxit per alumnes procedents de graus i màsters (o altres titulacions que permeten l'accés al doctorat) relacionats amb Matemàtiques, Física, Astronomia, Enginyeria Geodèsica, Teledetecció, Enginyeria Mecànica, Aeroespacial, de Telecomunicació o similars, Biologia, etc.
 • Es recomana tenir coneixements previs suficients d'idiomes d'interès científic, en general anglés.

BAREM D'ADMISSIÓ

 • L'admissió es realitzarà sobre la base de la ponderació dels següents criteris:
  • Expedient acadèmic (es valorarà l'expedient acadèmic global, l'afinitat de titulacions i/o continguts, qualificacions, premis acadèmics, etc..) ( 60%)
  • Coneixement d'un idioma d'ús habitual en la comunitat científica a la qual pertanga el programa de doctorat, en funció del nivell, recomanat mínim B1 i recomanat B2 (15%).
  • Adequació del candidat a projectes de R+D desenvolupats per grups de recerca del programa, altres mèrits i entrevista personal amb el sol·licitant, si escau (25%).
 • Els criteris i procediments d'admissió per a estudiants a temps parcial seran els mateixos que els contemplats per als alumnes a temps complet.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

S'ofereixen un total de 6 places de nou ingrés. No es fa distinció entre alumnes a temps complet o parcial per a donar cabuda a les situacions que es puguen presentar en la dedicació dels alumnes en la matrícula inicial com al llarg del desenvolupament dels estudis.

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ 

TESIS DIRIGIDES

Nº 7 TÍTOL: "Anàlisi epistemològica sobre el concepte matemàtic de l'infinit. Una visió des del realisme matemàtic".

DOCTORANT: Mónica Belmonte Requena

DIRECTORS: Josué Antonio Nescolarde Selva i José Luis Va usar Domenech.

TRIBUNAL
 • President : José A. Reyes Perales. LA TEUA Universitat d'Alacant.
 • Secretària : Ànima Luisa Albujer Brotons. CD Universitat de Còrdova.
 • Vocal : Juan Carlos Talles López. CU Universitat Politècnica de València.

DATA DE LECTURA: 24/11/2017

QUALIFICACIÓ : Excel·lent cum laude

INDICIS DE QUALITAT (Publicacions JCR)

 1. Va usar-Doménech, J. L.; Nescolarde-Selva, J.; Belmonte-Requena, M. (2016). Mathematical, Philosophical and Semantic Considerations on Infinity (I): General Concepts. Foundations of Science. 21(4). pàg. 615-630. IF. 0.727, Q2.
 2. Va usar-Doménech, J. L.; Nescolarde-Selva, J.; Belmonte-Requena, M; Gash, H. (2015). Walking Through Cantor's Paradise and Escher's Garden: Epistemological Reflections on the Mathematical Infinite (I).  Cybernetics and Systems. 46(6-7). pàg. 423-437. IF. 1.434, Q3.
 3. Va usar-Doménech, J. L.; Nescolarde-Selva, J.; Belmonte-Requena, M; Gash, H. (2015). Walking Through Cantor's Paradise and Escher's Garden: Epistemological Reflections on the Mathematical Infinite (II). Cybernetics and Systems. 46(6-7). pàg. 438-451. IF. 1.434, Q3. 

Nº 6 TÍTOL: Algunes contribucions a problemes d'optimització en programació matemàtica

DOCTORANT: José Vidal Núñez

DIRECTORS : María Dolores Fajardo Gómez i Marco Antonio López Cerdà

TÍTOL : Algunes contribucions a problemes d'optimització en programació matemàtica

QUALIFICACIÓ : Apte cum Laude - Esment Internacional.

TRIBUNAL 

 • President : José Oriola Calataiud. CU, Univ. Murcia
 • Secretària : María Josefa Cánovas Cánovas. CU, Univ. Elx
 • Vocal : Samir Adly. CU, Universitat de Llemotges. Laboratoire XLIM-DM

DATA LECTURA: 25/10/2016

URL : http://hdl.handle.net/10045/62735

RUA: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/62735/1/tesis_vidal_nunez.pdf

INDICIS DE QUALITAT (Publicacions JCR):

 1. Vidal, J., Fajardo, M.D., Rodríguez, M.M.L., (2015) Lagrange duality for evenly convex optimization problems, J. Optim. Theory and App., 168 (1): 109-128, DOI: 10.1007/s10957-015-0775-z. (IF 1.289, Q1)
 2. Vidal, J., Fajardo, M.D., (2016) Stable Strong Fenchel and Lagrange duality for evenly convex optimization problems, Optimization 65 (9): 1675-1691, DOI: 10.1080/02331934.2016.1167207. (IF 0.943, Q2)
 3. J. Vidal, Fajardo, M.D., (2017) A comparison of alternative c-conjugate dual problems in infinite convex optimization, Optimization 66 (5): 705–722, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02331934.2017.1295046 . (IF 0.943, Q2)
 4. J. Vidal, Fajardo, M.D., (2018) Necessary and Sufficient Conditions for Strong Fenchel–Lagrange Duality via a Coupling Conjugation Scheme, J. Optim. Theory and App., 176 : 57–73, DOI: https://doi.org/10.1007/s10957-017-1209-x . (IF 1.289, Q1)
 5. J. Vidal, A. Seeger, (2017) Measuring centrality and dispersion in directional datasets: the ellipsoidal cone covering approach, J. of Global Optim, 68: 279-306, DOI: 10.10077s10898-016-0464-i.  (IF 1.733, Q1)

Nº 5 TÍTOL: Solucions exactes i numèriques de models de difusió amb retard en dominis bidimensionals i no fitats

DOCTORANT: Julio Escolano Cerdán

DIRECTORS : Francisco Rodríguez Mateo i Francisco Vives Maciá

TÍTOL : Solucions exactes i numèriques de models de difusió amb retard en dominis bidimensionals i no fitats

QUALIFICACIÓ: Excel·lent cum laude

TRIBUNAL:

 • President: Lucas A. Jódar Sánchez, CU Universitat Politècnica de València
 • Secretària: Mª José Pujol López. CEU Universitat d'Alacant
 • Vocal: Rafael Company Rossi. LA TEUA Universitat Politècnica de València

DATA LECTURA: 16/06/2016 

URL: http://hdl.handle.net/10045/58825

RUA: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/58825/1/tesis_escolano_cerdan.pdf

INDICIS DE QUALITAT (Publicacions JCR):

 1. Castro, M.A.; Rodríguez, F.; Escolano, J.; Martín, J.A. (2013). Exact and Analytic-Numerical Solutions of Lagging Models of Heat Transfer in a Semi-Infinite Medium. Abstract and Applied Analysis, 397053, 1-6. doi: 10.1155/2013/397053. IF: 1.27, Q1 (primer decil).
 2. Escolano, J.; Rodríguez, F.; Castro, M.A.; Vives, F.; Martín, J.A. (2011). Exact and analytic-numerical solutions of bidimensional lagging models of heat conduction. Mathematical and Computer Modelling, 54, 1841-1845. doi: 10.1016/j.mcm.2010.11.074. IF: 1.35, Q1

Nº 4 TÍTOL: Mètodes de diferències finites per a la solució numèrica de models de difusió i conducció de la calor amb retard

DOCTORANT: Jesús Cabrera Sánchez

DIRECTORS : Mª Angeles Castro  i José A. Martín Alustiza

TÍTOL : Mètodes de diferències finites per a la solució numèrica de models de difusió i conducció de la calor amb retard 

QUALIFICACIÓ: Excel·lent cum laude.

TRIBUNAL

 • President: Lucas A. Jódar Sánchez. CU Universitat Politècnica de València
 • Secretari: Antonio Sirvent Guijarro CEU Universitat d'Alacant.
 • Vocal : Mª Dolores Roselló Ferragud LA TEUA Universitat Politècnica de València.

DATA LECTURA: 02/06/2016

URL: http://hdl.handle.net/10045/58041

RUA: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/58041/1/tesis_jesus_cabrera.pdf

INDICIS DE QUALITAT (Publicacions JCR):

 1. Castro, M.A.; Rodríguez, F.; Cabrera, J.; Martín, J.A. (2016). A compact difference scheme for numerical solutions of second order dual-phase-lagging models of microscale heat transfer. Journal of Computational and Applied Mathematics. 291, 432-440. doi:10.1016/j.cam.2014.11.006. IF: 1.27, Q1.
 2. Castro, M.A.; Rodríguez, F.; Cabrera, J.; Martín, J.A. (2014). Difference schemes for estafe-dependent heat conductionmodels with delay. International Journal of Computer Mathematics, 91(1), 53-61. doi: 10.1080/00207160.2013.779371. IF: 0.82, T2.
 3. Cabrera, J; Castro, M.A.; Rodríguez, F.; Martín, J.A. (2013). Difference schemes for numerical solutions of lagging models of heat conduction. Mathematical and Computer Modelling, 57, 1625-1632. doi: 10.1016/j.mcm.2011.10.048. IF: 2.02, Q1 (primer decil).

Nº 3 TÍTOL: Nous models predictius de malaltia cardiovascular

DOCTORANT: Antonio Palazón Bru

DIRECTORS : MªIsabel Vigo Aguiar i Vicente Gil-Guillén

TÍTOL : Nous models predictius de malaltia cardiovascular

QUALIFICACIÓ : Excel·lent Cum Laude

TRIBUNAL :

 • President : José Manuel Ferrándiz Leal. CU Universitat d'Alacant-
 • Secretari : Ernesto Cortés Castell. Universitat Miguel Hernández (Elx).
 • Vocal : Mª Teresa Soane Enxampat. Tècnica Superior Complexo Hospiatalario Universitari la Corunya.

DATA LECTURA : 20/05/2016

URL: http://hdl.handle.net/10045/57511

RUA: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57511/1/tesis_palazon_bru.pdf

INDICIS DE QUALITAT (Publicacions JCR):

 1. Palazón-Bru, A. ; A Carbayo-Herència, J; Vigo, Mª Isabel Vigo; Gil-Guillén, V. A method to construct a points system to predict cardiovascular disease considering repeated measures of risk factors.
  PeerJ (2016) PeerJ 2016 Feb 15;4:i1673. doi: 10.7717/peerj.1673. (IF: 2.112, Q1)
 2. Luis Miguel Artigao-Ródenas, MD, PhD, Julio Antonio Carbayo-Herència, MD, PhD, Antonio Palazón-Bru, PhD, et al.. Construction and Validation of a 14-Year Cardiovascular Risk Score for Use in the General Population: The Pures-GEVA Chart. Medicine  2015 Nov; 94(47): i1980 doi:  10.1097/MD.0000000000001980  (IF: 5.723, Q1).
 3. Dolores Ramírez-Prado, Antonio Palazón-Bru et al. A four-year cardiovascular risk score for type 2 diabetic inpatients. PeerJ Jun 2015; 3:i984 https://doi.org/10.7717/peerj.984 (IF: 2.112,  Q1).

Nº 2 TÍTOL: Contributions to the Earth Monitoring by Space Geodesy Methods.

DOCTORANT: Santiago Belda Palazón

DIRECTOR : José. M. Ferrándiz Leal

TÍTOL : Contributions to the Earth Monitoring by Space Geodesy Methods.

QUALIFICACIÓ : Excel·lent cum laude - Doctorat Internacional .

TRIBUNAL 

 • President : Harald Schuh. Director del Departament 1 Geodesy and Remote Sensing. GFZ (German Research Centre for Geosciences).
 • Secretària : Isabel Vigo Aguiar.
 • Vocal: Robert Heinkelmann. Director del grup VLBI, Dpto. Section 1.1: GPS/ Galileu Earth Observation. GFZ (German Research Centre for Geosciences).

DATA LECTURA: 17/07/2015

URL: http://hdl.handle.net/10045/50535

RUA: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/50535/1/tesis_santiago_belda.pdf

INDICIS DE QUALITAT (Publicacions JCR):

 1. Belda, S., Heinkelmann, R., Ferrándiz, J.M. et al. 2017, On the consistency of the current conventional EOP sèries and the celestial and terrestrial reference frames, J Geod, 91: 135. doi:10.1007/s00190-016-0944-3. Impact Factor: 2,486
 2. Belda S., Ferrándiz J.M., Heinkelmann R., et al. 2016, Testing a new Free Core Nutation empirical model, J Geodyn 94--95, 59-67. doi:10.1016/j.jog.2016.02.002. Impact Factor: 1,926
 3. Trottini, M.; Vigo M.I.; Belda-Palazón S. On the use of running trends as summary statistics for univariate estafe sèries and estafe sèries association. Journal of Climate, 28, pàg. 7489-7502. 2015, DOI:10.1175/JCLI-D-15-0009.1. Impact Factor: 4,850
 4. Belda, S.; García-García, D.; Ferrándiz, J.M. On the decorrelation filtering of RL05 GRACE data for global applications. Geophysical Journal International, 200, 173-184, 2015. doi: 10.1093/gji/ggu386. Impact Factor: 2,484

Nº 1 TÍTOL: Sistemes abstractes discrets en un entorn borrós. Aplicacions

DOCTORANT: Sergio Pérez Gonzaga

DIRECTORS : Josué A. Nescolarde i Miguel Lloret

TÍTOL : Sistemes abstractes discrets en un entorn borrós. Aplicacions 

QUALIFICACIÓ : Excel·lent cum laude

TRIBUNAL 

 • President : Daniel Berend (Ben-Gurion University of the Negev-Israel)
 • Secretària : Mª del Carmen Martínez Belda
 • Vocal : José Luis Usò Domenech (Universitat Jaume I)

DATA LECTURA: 14/05/2015 

URL: http://hdl.handle.net/10045/50215

RUA: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/50215/1/tesis_sergio_perez_gonzaga.pdf

INDICIS DE QUALITAT (Publicacions JCR):

 • Pérez-Gonzaga, S.; Lloret-Climent, M.; Nescolarde-Selva, J. (2016). Invariability, orbits and fuzzy attractors. International Journal of General Systems. 45(1). pàg. 29-40. IF. 2.490, Q1.
 • Lloret-Climent, M.; Pérez-Gonzaga, S.; Va usar-Doménech, J. L.; Nescolarde-Selva, J. (2015). Fuzzy structure of complex belief systems: fuzzy relations and fuzzy belief sets. Cybernetics and Systems. 46(6-7).pàg. 452-469. IF. 1.434, Q3.
 • Lloret-Climent, M.; Nescolarde-Selva, J.; Pérez-Gonzaga, S. (2014). Coverage and invariability in fuzzy systems. International Journal of General Systems, 43 (1), pàg.96-104. IF. 2.490, Q1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament de Matemàtica Aplicada


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9714

Fax: (+34) 96 590 9707

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464